ما توریتور هستیم.
یک جامعه یادگیری آنلاین

در توریتور، ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

5016+

5016+

دوره

برنده

برنده

جوایز

15600+

15600+

دانشجو